L?I C?M ?N

L?i ??u tin thay m?t cho ?Ban qu?n tr? Gnh ??c m? Xy tr??ng xin ???c g?i l?i c?m ?n chn thnh nh?t t?i Ph Gio s?, TS - Bc s? Ng V?n Ton (bc s? b?nh vi?n Vi?t ??c - H N?i), Bc s? C??ng Gim ??c b?nh vi?n ch?nh hnh ph?c h?i ch?c n?ng Thi Nguyn v ton b? cc y, bc s? kp m? cho chu b H?u A Lia ngy hm nay 10/8/2016.

Chu b H?u A Lia ng??i dn t?c H'Mng sinh n?m 2008 t?i vng qu ngho huy?n c?a huy?n B?o L?c t?nh Cao B?ng. Chu Lia thu?c gia ?nh dn t?c thi?u s?, ? mi?n bin c??ng T? qu?c v?i hon c?nh v ?i?u ki?n v cng kh kh?n, m?t ??a ph??ng ch? c ni v ?. Nh b Lia c 3 ch? em (2 trai 1 gi), b l con t trong gia ?nh, ch? gi ??u h?n b 9 tu?i, anh trai h?n b 2 tu?i.

B? chu Lia m?t t? khi chu m?i ???c 10 thng tu?i v ?n l ngn, m? chu m?t ngy 29/10/2015 v c?n b?nh hi?m ngho qui c ung th? gan. Sau khi b? m? m?t ?? l?i cho gia ?nh chu 3 ch? em ci ct, ch? gi n?m nay ? 18 tu?i nh?ng c hi?n t??ng b?nh ?ao (h?i ch?ng ?ao do k?t hn c?n huy?t th?ng) v ng??i b nh? nh? m?t b ln 7-8 tu?i ? thnh ph?.

Sau khi Nhm thi?n nguy?n Gnh ??c M? Xy Tr??ng (GUMXT) ???c bi?t v? tr??ng h?p, hon c?nh gia ?nh chu H?u A Lia nhm ? ??ng ra b?o tr?, h? tr? v?t ch?t t?m th?i tr??c m?t v ? ??ng ra xin php ??a ph??ng ??a 3 ch? em chu vo Trung tm b?o tr? x h?i t?nh Cao B?ng h?i cu?i n?m 2015 nh?m gip cc em c ???c cu?c s?ng ?n ??nh h?n. Nh?ng s? ph?n con ng??i t??ng nh? th? ? l t?n ?y c?a x h?i r?i, ai d v?n cn qu nhi?u b?t h?nh v?i b H?u A Lia. B ? b? d? t?t (khuy?t t?t b?m sinh) b?i khng ???c ch?m sc t?t t? nh?, chn c?a b b? m?t d?ng kh?p gi? b?m sinh, nn khng th? pht tri?n ??u ??n, ?i l?i r?t kh kh?n, chu cng l?n chn cng ?au d? d?i.

M?t l?n n?a GUMXT l?i ?n chu trong vng tay ?? gip chu c ???c s? s?ng trong t??ng lai, ngy 13/7/2016 GUMXT ? ph?i h?p cng v?i TTBTXH ??a chu v? b?nh vi?n Vi?t ??c khm v tm cch ch?a tr? cho chu. Sau khi ???c s? nhi?t tnh gip ?? c?a cc bc s? b?nh vi?n khm v h?i ch?n, cc bc s? ? t? v?n v gi?i thi?u chuy?n chu v? trung tm ph?c h?i ch?c n?ng b?nh vi?n ?a khoa Thi Nguyn ?? ti?n hnh ph?u thu?t c?t b? m?t bn chn v l?p chn gi? cho chu. Theo nh? d? ki?n kinh nghi?m c?a cc bc s? th chi ph cho chu l tr??ng k?, lu di v r?t t?n km.

C?ng trong ngy hm nay ?? ti?n cho vi?c ch?m sc chu Lia ? b?nh vi?n chng ti ? nh?n ???c s? gip ?? c?a 2 b?n sinh vin tr??ng ??i h?c khoa h?c Thi Nguyn l D??ng V?n T?ng v D??ng A Ging ??n gip ??.

Qua tm hi?u chng ti ???c bi?t 2 em, T?ng qu Trng Khnh v Ging qu B?o L?c c?a t?nh Cao B?ng. C? 2 em c?ng ??u m? ci c? cha l?n m? t? nh?, c? 2 em sinh vin h?c gi?i (Ging h?c ngnh cng tc x h?i, T?ng h?c ngnh Lu?t) v r?t ngoan hi?n. C? 2 em c?ng ??u ???c che ch? c?a Trung tm BTXH t?nh Cao B?ng, qua tm s? th?y hon c?nh c?a cc em trong h?c t?p c?ng nh? vi?c ?i l?i vo b?nh vi?n ch?m sc em Lia. GUMXT ? quy?t ??nh t?m ?ng tr??c ti?n mua 01 chi?c xe ??p t?ng cho 2 em sinh vin ?? l?y ph??ng ti?n ?i l?i hng ngy r?i s? ku g?i tr? gip sau.

Cho ?i l h?nh phc, ni?m vui c?a ng??i nh?n chnh l h?nh phc c?a ng??i cho. GUMXT lun l nh?ng nh?p c?u n?i t?m lng c?a Qu v? t?i nh?ng n?i c?n ??n. M?t l?n n?a thay m?t Ban qu?n tr? GUMXT xin ???c c?m ?n v g?i l?i chc t?i Ph Gio s? Ng V?n Ton bc s? b?nh vi?n Vi?t ??c - H N?i, t?p th? cn b? b?nh vi?n ch?nh hnh ph?c h?i ch?c n?ng Thi Nguyn v ton b? cc y, bc s? kp m? cho chu b H?u A Lia ngy hm nay 10/8/2016 d?i do s?c kho?, thnh cng trong s? nghi?p ?? lun ??ng hnh v?i chng ti!

“HY CNG GNH ??C M? XY TR??NG TN T?O GI TR? C?A NH?NG T?M LNG NHN I”

Group Gnh U?c M? Xy Tr??ng: 

https://www.facebook.com/groups/ganhuocmoxaytruong/?fref=ts

M?t s? hnh ?nh trong ngy ph?u thu?t:

B H?u A Lia tr??c gi? ph?u thu?t

PGS,TS.Bc s? Ng V?n Ton tr?c ti?p m? cho chu

Anh ???ng V?n Thi, qu?n tr? GUMXT bn c?nh chu Lia sau khi ph?u thu?t

Sau ph?u thu?t, B Lia ???c cc anh ch?, cc c ch ch?m sc v k? nh?ng cu chuy?n c??i ?? con qun ?i s? ?au ??n

GUMXT t?ng hoa v c?m ?n P.GS.TS-bc s? Ng V?n Ton cng cc y bc s? trong kp m?

Anh ???ng V?n Thi t?ng hoa Bc s? C??ng

Cng ngy, GUMXT trao t?ng xe ??p cho 2 b?n sinh vin, T?ng v Ging ?? ti?n ?i l?i ch?m sc b Lia:

PGS.TS Ng V?n Ton (?nh ph?i), anh ???ng V?n Thi (?nh tri), ch?p ?nh cng 2 ban D??ng V?n T?ng, D??ng A Ging

FB Group Gnh ??c M? Xy Tr??ng: https://www.facebook.com/groups/ganhuocmoxaytruong/?fref=ts

 
«Bắt đầuLùi1234Tiếp theoCuối»